Back to ItsukaShiori's Profile ItsukaShiori's Profile

3 minutes ago
6 minutes ago
16 minutes ago
Friends since Apr 12, 9:16 AM

18 minutes ago
20 minutes ago
33 minutes ago
Friends since Jul 23, 2016 1:31 PM

41 minutes ago
Friends since Apr 27, 2013 5:31 PM
45 minutes ago
1 hour ago

3 hours ago
Friends since Jun 8, 2013 10:20 AM
3 hours ago
Friends since Dec 31, 2013 7:40 AM
4 hours ago

6 hours ago
7 hours ago
7 hours ago
Friends since Jun 17, 2013 10:47 AM

8 hours ago
9 hours ago
Friends since Mar 22, 2014 9:32 PM
9 hours ago
Friends since Jul 31, 2013 6:39 PM

9mt
9 hours ago
10 hours ago
Friends since Nov 17, 2013 12:18 PM
10 hours ago

12 hours ago
Yesterday, 10:02 PM
Yesterday, 7:26 PM
Friends since Jun 27, 2013 3:48 AM

Yesterday, 6:46 PM
Yesterday, 6:08 PM
Friends since Jun 11, 2013 9:57 AM
Yesterday, 4:10 PM

Yesterday, 2:42 PM
Yesterday, 2:07 PM
Friends since May 26, 2013 3:32 AM
Yesterday, 12:06 PM

Yesterday, 10:44 AM
Yesterday, 10:21 AM
Yesterday, 9:51 AM
Friends since Jul 23, 2013 3:20 AM

Yesterday, 8:01 AM
Friends since Apr 12, 9:17 AM
Yesterday, 7:08 AM
Friends since Mar 2, 2014 2:24 AM
Yesterday, 12:33 AM

Jul 18, 11:03 PM
Jul 18, 7:37 PM
Friends since Jun 23, 2014 10:38 PM
Jul 18, 3:21 PM
Friends since Dec 30, 2013 4:48 AM

Jul 18, 11:21 AM
Jul 17, 8:04 PM
Jul 17, 7:19 AM

Jul 17, 4:05 AM
Jul 16, 10:23 AM
Friends since Mar 2, 2014 2:25 AM
Jul 16, 1:56 AM
Friends since Jul 22, 2013 9:24 AM

Jul 15, 10:32 AM
Friends since Jun 28, 2013 9:52 PM
Jul 14, 9:37 PM
Friends since Jan 29, 2016 4:26 PM
Jul 14, 4:12 PM
Friends since Jul 22, 2013 9:17 AM

Jul 14, 7:34 AM
Friends since Dec 19, 2013 9:04 AM
Jul 13, 7:14 AM
Friends since Feb 8, 2015 10:32 AM
Jul 12, 8:58 AM
Friends since Apr 9, 2014 6:01 PM

Jul 11, 7:56 PM
Friends since Apr 12, 9:12 AM
Jul 9, 2:17 PM
Jul 6, 1:16 PM
Friends since Oct 9, 2013 4:40 AM

Jul 6, 8:37 AM
Friends since Apr 12, 9:12 AM
Jul 6, 3:17 AM
Friends since Dec 16, 2013 7:02 PM
Jul 1, 10:17 PM
Friends since Jan 5, 2014 12:13 PM

Jun 28, 11:22 PM
Jun 26, 7:23 AM
Jun 22, 1:32 PM
Friends since Mar 2, 2014 2:26 AM

Jun 15, 6:45 PM
Jun 12, 6:09 PM
May 31, 5:14 AM

May 30, 11:05 AM
Friends since Jun 17, 2013 7:45 PM
May 27, 3:35 AM
May 19, 5:58 AM
Friends since Nov 6, 2016 1:10 PM

May 2, 9:35 AM
Apr 28, 9:51 AM
Friends since Jun 28, 2013 4:59 PM
Apr 21, 3:37 AM

Apr 2, 3:26 AM
Friends since Jun 21, 2013 10:02 PM
Mar 1, 6:04 AM
Friends since Aug 16, 2013 11:11 AM
Feb 22, 10:20 AM

Jan 24, 1:17 PM
Friends since Aug 28, 2013 1:17 AM
Jan 23, 4:01 AM
Jan 22, 3:47 PM

Jan 21, 1:46 AM
Jan 16, 8:15 AM
Friends since Oct 25, 2014 10:16 PM
Nov 29, 2018 9:10 PM

Nov 4, 2018 8:47 AM
Sep 29, 2018 6:51 AM
Friends since Nov 1, 2013 8:34 AM
Sep 28, 2018 2:29 PM
Friends since Nov 10, 2013 2:54 PM

Aug 20, 2018 8:16 AM
Jul 11, 2018 5:26 AM
Jul 8, 2018 3:03 PM

May 23, 2018 9:10 PM
May 23, 2018 1:13 AM
Friends since Sep 10, 2014 2:04 AM
May 23, 2018 12:58 AM
Friends since Jan 15, 2014 8:21 PM

May 23, 2018 12:26 AM
Friends since Jun 21, 2013 11:38 PM
May 22, 2018 5:38 PM
May 14, 2018 7:50 PM

May 10, 2018 7:18 PM
Friends since Jun 29, 2013 7:44 PM
Apr 25, 2018 5:54 PM
Friends since Jun 27, 2013 8:51 PM
Apr 18, 2018 12:00 PM
Friends since Oct 19, 2013 3:08 PM

Apr 4, 2018 4:17 PM
Mar 29, 2018 9:05 AM
Mar 24, 2018 4:37 PM
Friends since Oct 9, 2013 4:39 AM

Mar 1, 2018 2:08 PM
Friends since Jun 21, 2013 11:00 PM
Jan 19, 2018 5:37 PM
Friends since Apr 16, 2013 12:47 AM
Dec 30, 2017 10:55 AM
Friends since Jul 29, 2013 6:40 AM

Dec 18, 2017 7:57 AM