Report Postbode_Siemen's Profile

Statistics

Anime Stats
Days: 94.1
Mean Score: 6.31
  • Total Entries578
  • Rewatched0
  • Episodes5,636
Anime History Last Anime Updates
JoJo no Kimyou na Bouken Part 4: Diamond wa Kudakenai
JoJo no Kimyou na Bouken Part 4: Diamond wa Kudakenai
Jan 13, 2019 4:31 AM
Completed 39/39 · Scored 8
Toaru Majutsu no Index III
Toaru Majutsu no Index III
Dec 23, 2018 12:35 PM
Watching 12/26 · Scored 6
Buttobi!! CPU
Buttobi!! CPU
Dec 21, 2018 4:11 PM
Completed 3/3 · Scored 6
Manga Stats
Days: 14.6
Mean Score: 8.36
  • Total Entries65
  • Reread0
  • Chapters1,799
  • Volumes294
Manga History Last Manga Updates
Dragon Ball
Dragon Ball
May 12, 2018 6:48 AM
On-Hold 194/520 · Scored 8
Higurashi no Naku Koro ni: Himatsubushi-hen
Higurashi no Naku Koro ni: Himatsubushi-hen
Feb 8, 2018 1:42 AM
Completed 9/9 · Scored -
Higurashi no Naku Koro ni: Tatarigoroshi-hen
Higurashi no Naku Koro ni: Tatarigoroshi-hen
Feb 8, 2018 1:42 AM
Completed 13/13 · Scored -

Favorites

All Comments (90) Comments

Would you like to post a comment? Please login or sign up first!
wenneko Apr 22, 2018 7:35 AM
px ˙ozuǝ sʇsǝnbǝɹ ᴉǝlɹǝllɐ ʇǝɯ uǝllɐʌƃᴉʇsɐl ʇuɐʇsuoɔ ʇǝᴉu ǝɾ lᴉʍ ʞᴉ 'ᴉǝz ɹǝpɹǝǝ lɐ ʞᴉ slɐoZ ˙uǝpuᴉʌ uɐʞ sɹǝpuɐ suǝƃɹǝu ʇɥɔǝ ʇǝɥ ʞᴉ slɐ uǝƃɐɹʌ ǝᴉɹǝs uǝǝ ɹɐɐu uǝǝllɐ suǝƃᴉɹǝʌo lɐz ʞI Ɛ: ˙sʞuɐɥ┴

px ˙uǝɹǝʇsᴉnl ǝʇ ɹɐɐu ɯo ʎǝƃuᴉɹɔ oz ʇǝɥ sᴉ nu ɹɐɐɯ 'do ʇǝᴉu ƃuᴉʇɔɐ ǝɔᴉoʌ ǝʇɥɔǝls ǝp ʇlɐʌ ʇuǝq ƃuoɾ ǝɾ sl∀ ˙qnp ɥsᴉlƃuƎ ǝpuǝɯɯoɹʞuǝuǝʇ ǝp ʇǝɯ ƃuᴉʞɾᴉlǝƃɹǝʌ uᴉ uǝʞɾᴉʞ ǝʇ pǝqqns ʇǝɥ ɯo sᴉ ɹǝʇǝq ozǝᴉʍoz ʇǝɥ ʇɐp ʞuǝp d: ˙sᴉ ƃᴉʇɥɔɐɹǝpuᴉʞ ǝʇ uǝᴉɥɔssᴉɯ ʇǝɥ ʇɐp ɟo uǝʞɾᴉʞ ǝʇ ɯo sᴉ ǝɾ ɹooʌ pɹɐɐʍ ǝʇᴉǝoɯ ǝp sʇoqɐpǝW ʇɐp dooɥ ʞI ˙lol uoɯǝʞoԀ uǝ llɐquoƃɐɹp ˙ʌɾᴉq uɐp ɹǝʞnǝl ʞɐɐʌ sǝᴉɹǝs ǝǝʍʇ ǝᴉp uǝɹɐʍ ɥqʇ ˙spᴉʞ xoℲ do ʇᴉɥs ǝp ɹǝƃǝoɹʌ sɐʍ ʇɐp 'uoɯᴉƃᴉp uǝ sʇoqɐpǝW

˙uɾᴉz pɹɐɐʍ ǝʇᴉǝoɯ ǝp lǝʍ ʇǝoɯ ʇɐp 'pɹooɥǝƃ uǝlɐɥɹǝʌ ǝʌǝᴉʇᴉsod lǝǝʌoz ʞᴉ qǝɥ sƃuᴉɥ┴ ɹǝƃuɐɹʇS ɹǝʌO ˙uǝuuᴉƃǝq sƃuᴉɥ┴ ɹǝƃuɐɹʇS uǝ soɔɹɐN uɐɐ spǝǝʇs ƃou ɟlǝz lᴉM ˙uɾᴉz pɹɐɐʍ ǝʇᴉǝoɯ ǝp lǝʍ ʞᴉ ʞuǝp ǝᴉp sǝᴉɹǝs uɐɐ poquɐɐ pᴉǝɹqǝƃʇᴉn uǝǝ ʇɟǝǝɥ xᴉlɟʇǝN ɹɐɐɯ 'ɥʇq ƃᴉʇɐɯ lɐƃou uɾᴉz uǝɯoʞǝƃʇᴉn uɾᴉz ɹɐɐɾ ʇᴉp ǝᴉp sɯlᴉɟ ǝp Ԁ: ¿uǝɯǝu ǝʇ xᴉlɟʇǝN ɯo uǝƃǝʍɹǝʌo suǝǝ ǝɾ unʞ uǝᴉɥɔssᴉW
˙uǝʇsɐɔ uǝʇǝoɯ ɹooʌ ǝɔᴉɹʇɔɐ ǝɥɔsᴉʇɐᴉz∀ uǝǝ ɥɔoʇ ɹǝʇǝq uǝᴉɥɔssᴉɯ ǝz uǝppɐH ˙ɹoɾɐW slɐ loɹ ǝp uᴉ ǝʇsɐd ʇǝᴉu lɐɐʇoʇ uossuɐɥoſ ʇʇǝlɹɐɔS ʇɐp ʞoo ɯɐʍʞ ɾᴉqɹɐɐp ˙ǝpƃloʌ lǝǝuᴉƃᴉɹo ʇǝɥ ɹǝǝɯ ʇǝᴉu ʇǝɥ ʇɐp ʇsɐdǝƃuɐ lɐƃou ɹɐɐqʞɾᴉlq ʇdᴉɹɔs ʇǝɥ ǝz uǝppɐɥ ɯlᴉɟ llǝɥS ǝɥʇ uᴉ ʇsoɥפ ǝp ɾᴉq ˙ɟɹǝʌ ǝp ʇᴉn pǝoƃ ʇᴉoou ʇɐp ʇɯoʞ ɹǝᴉuɐɯ ǝɹǝpuɐ ɟo uǝǝ dO ˙uǝǝɥɯo ƃooq ǝʇoɹƃ uǝǝ ʇǝɯ ʞoo ʞᴉ dool ɹɐɐp ɐɐɐɾ 'sɯlᴉɟ uoᴉʇɔɐ ǝʌᴉ˥
˙ʇɹɐɐʌɹǝ ɯlᴉɟ ǝp ǝɾ ǝoɥ uᴉ ʇɥɔɐu uǝ ƃɐp uɐʌ lᴉɥɔsɹǝʌ uǝǝ ʇɥɔƎ ˙ɔd u,ɯ do sᴉnɥʇ ɹǝǝʞ uǝǝ ƃou ɹǝʇɐl ɐuɹɐɐp uǝ uǝʞǝʞǝƃ soᴉq ǝp uᴉ ʇsɹǝǝ ʞɹᴉʞunp plǝǝqɹooʌɾᴉq pɐɥ ʞI ˙ƃuᴉʌǝlǝq ǝɹǝpuɐ lǝǝɥ uǝǝ ʇǝɥ ʇpɹoʍ ʇʞɾᴉʞ soᴉq ǝp uᴉ ʇǝɥ ǝɾ slɐ ɐɾɐɯ 'sqns ǝʞɾᴉlǝƃǝp ʇǝɯ uǝʞɾᴉʞǝq ǝuᴉluo lɐ suǝʍnoɹʇ ɯlᴉɟ ǝp ʇunʞ ǝſ ˙˥∀W do ʇǝᴉu sɟlǝz 'uǝɯoʞǝƃuǝƃǝʇ ɹǝlᴉods ǝlǝʞuǝ uǝǝƃ ʞᴉ qǝɥ pɾᴉʇ ǝzǝp lɐ uƎ px ˙qǝɥ uǝᴉzǝƃ ʇǝᴉu spǝǝʇs ƃou ɯlᴉɟ ǝp ʞᴉ ʇɐp uǝuuǝʞǝq ʞᴉ ʇǝoɯ pƃǝzǝƃ ʞɾᴉlɹǝǝ ɹɐɐɯ 'ʇooɹƃ lɐɐɯɹou ʇǝᴉu sɐʍ ɯlᴉɟ ǝᴉp puoɹ ǝdʎɥ ǝp ˙uɐɐpǝƃuɐɐ pɹǝʍ ʞoo xnlǝuǝq ǝp ʇɐp ʇɥɔɐpǝƃ ʇǝᴉu ɥɔoʇ ʞᴉ pɐɥ sǝɔɔns ǝɥɔsᴉʇuɐƃᴉƃ u,z ɯlᴉɟ ǝᴉp ʇǝɯ sɟlǝZ ¿ǝsɐǝlǝɹ soᴉq ǝɯɐN ɹno⅄ uǝǝ ɹǝ ʇɯoʞ puɐlɹǝpǝN uᴉ sɟlǝz 'ɐoɥM

d: ˙ƃuᴉllǝʇʎɹoʇs ǝɹᴉɐǝuᴉl ʇǝɯ ǝɯᴉuɐ uǝǝ ɹɐɐu uǝlɐʇɹǝʌ ǝʇ ʎɐldǝɯɐƃ ǝɥɔsᴉɯɐuʎp ʇǝɯ ǝɯɐƃoǝpᴉʌ uǝǝ ɯo sᴉ ƃᴉʇsɐl ʇǝɥ ʇɐp uǝllǝʇsɹooʌ ǝɯ uɐʞ ˙ɹɐɐqʞɾᴉlq ɹǝʌo lɐƃou ɹǝ uǝllᴉɥɔsɹǝʌ uǝƃuᴉuǝɯ ǝp ɹɐɐɯ ㄣ ɐuosɹǝԀ uɐʌ uoᴉʇɐʇdɐpɐ ǝɯᴉuɐ uǝǝ ɹɐɐqʞɾᴉlq sᴉ ɹƎ o: ˙ʇlǝǝds olos ǝɾ slɐ lɐɐɯǝlǝɥ lɐ 'ƃooɥ sᴉ sǝɯɐƃ ǝᴉp uɐʌ pɐɐɹƃspᴉǝɥʞɾᴉlᴉǝoɯ ǝp uǝ 'ɹǝʇunH ɹǝʇsuoW sᴉ ʇɯoʞʇᴉn ɾᴉq lǝus ǝɾ ɹɐɐʍ ǝƃᴉuǝ ʇǝH ˙˙uǝpuᴉʌ ǝʇ ʇɐqɯoɔ ǝɯᴉʇ lɐǝɹ ʇǝɯ sǝɯɐƃ ɯo ƃᴉʇsɐl oz ʇǝɥ sᴉ SpƐ ǝp slɐ splǝɥpuɐɥ do lɐɐɯǝlǝɥ l∀ ˙sǝllɐ uǝ ɯɐɐzƃuɐl oz lɐʇsǝǝɯ ʇɐɐƃ ʇɐqɯoɔ ǝp 'ʇɐqɯoɔ ǝpɹǝǝʇuǝᴉɹoǝƃ pǝsɐq-uɹnʇ uɐʌ uɐɟ u,oz ʇǝᴉu uǝǝllɐ uǝq ʞI ˙uǝlǝds lᴉʍ ɹǝǝʞ uǝǝ ƃou ʞᴉ ǝᴉp ǝᴉɹǝsǝɯɐƃ uǝǝ lǝʍ ɥɔᴉzdo ǝɯ ʇʞɾᴉl ɐuosɹǝԀ 'ɯɯɯɯH
Yhuuro Sep 9, 2017 9:55 AM
Hmmmm, Persona lijkt me opzich wel een gameserie die ik nog een keer wil spelen. Ik ben alleen niet zo'n fan van turn-based georienteerde combat, de combat gaat meestal zo langzaam en alles. Al helemaal op handhelds als de 3DS is het zo lastig om games met real time combat te vinden.. Het enige waar je snel bij uitkomt is Monster Hunter, en de moeilijkheidsgraad van die games is hoog, al helemaal als je solo speelt. :o Er is blijkbaar een anime adaptation van Persona 4 maar de meningen verschillen er nogal over blijkbaar. Kan me voorstellen dat het lastig is om een videogame met dynamische gameplay te vertalen naar een anime met lineaire storytelling. :p

Whoa, zelfs in Nederland komt er een Your Name bios release? Zelfs met die film z'n gigantische succes had ik toch niet gedacht dat de Benelux ook werd aangedaan. De hype rond die film was niet normaal groot, maar eerlijk gezegd moet ik bekennen dat ik de film nog steeds niet gezien heb. xD En al deze tijd heb ik geen enkele spoiler tegengekomen, zelfs niet op MAL. Je kunt de film trouwens al online bekijken met degelijke subs, maja als je het in de bios kijkt wordt het een heel andere beleving. Ik had bijvoorbeeld Dunkirk eerst in de bios gekeken en daarna later nog een keer thuis op m'n pc. Echt een verschil van dag en nacht in hoe je de film ervaart.
Live action films, jaaa daar loop ik ook met een grote boog omheen. Op een of andere manier komt dat nooit goed uit de verf. Bij de Ghost in the Shell film hadden ze het script blijkbaar nogal angepast dat het niet meer het origineel volgde. Daarbij kwam ook dat Scarlett Johansson totaal niet paste in de rol als Major. Hadden ze misschien beter toch een Aziatische actrice voor moeten casten.
Misschien kun je eens overwegen om Netflix te nemen? :P De films die dit jaar zijn uitgekomen zijn nogal matig bth, maar Netflix heeft een uitgebreid aanbod aan series die denk ik wel de moeite waard zijn. Wil zelf nog steeds aan Narcos en Stranger Things beginnen. Over Stranger Things heb ik zoveel positieve verhalen gehoord, dat moet wel de moeite waard zijn.

Medabots en Digimon, dat was vroeger de shit op Fox Kids. tbh waren die twee series vaak leuker dan bijv. Dragonball en Pokemon lol. Ik hoop dat Medabots de moeite waard voor je is om te kijken of dat het misschien te kinderachtig is. :p Denk dat het zowiezo beter is om het subbed te kijken in vergelijking met de tenenkrommende English dub. Als je jong bent valt de slechte voice acting niet op, maar nu is het zo cringey om naar te luisteren. xD

Thanks. :3 Ik zal overigens alleen naar een serie vragen als ik het echt nergens anders kan vinden. Zoals ik al eerder zei, ik wil je niet constant lastigvallen met allerlei requests enzo. xD
Yhuuro Sep 6, 2017 4:03 AM
Tja overall is de Holland anime club nu nogal inactief... Iedereen is nu zowat overgestapt naar de Discord server en alles. En zowiezo wordt Discord nu een handiger alternatief voor forums heb ik het idee. Maargoed, kan het wel waarderen dat mensen als morshu de club in leven willen houden. :p Kan ook wel begrijpen dat je activiteit op MAL wat minder wordt, mensen hebben wel betere dingen te doen dan de hele dag lurken op een online forum haha.

En yooo, bedankt voor het bestand hé, je bent echt een lifesaver om eerlijk te zijn. xD Zat me echt dwars dat ik die ene episode miste maar nu is de serie weer compleet. Zou echt niet weten hoe ik die episode kwijt ben geraakt, maja, daar hoef ik me nu geen zorgen meer over te maken, thanks man. ^^ Je kan de link weer weghalen!

Yhuuro Sep 5, 2017 2:33 AM
Yo, ik weet niet of je nog vaak op MAL komt, maar ik heb een klein vraagje. :p Ik dacht niet geschoten is altijd mis toch?

Yhuuro May 25, 2017 8:21 AM
Ah ik zie dat je jezelf al aardig ingelezen hebt over HDD's. Tja je weet het maar nooit met apparatuur met bewegende onderdelen, er kan altijd wat misgaan. Kan je beter wat langer onderzoeken om een weldoordachte aankoop te maken om zo je data te waarborgen. Gebruik je die HDD voor games meer voor oudere games trouwens? Want daarop dingen uit je Steam library gaan installeren is niet het meest verstandige om te doen, de dataoverdracht is daarvoor niet snel genoeg meestal. Maar aangezien je zegt dat je meer een retro gamer bent maak ik daarop uit dat je niet veel gebruik maakt van Steam?

Tegenwoordig speel ik games als Borderlands 2 en Far Cry 3, wat oudere games. Ben nogal iemand die alle sidequests doet en alle collectibles verzamelt, dus aan één of twee games heb ik meestal wel genoeg om m'n tijd mee vol te maken. Wil ook nog aan Pokemon Sun beginnen. Ik zal één van die vijf enige personen op de wereld zijn die Popplio als starter zal pakken... Popplio needs more love ;_;
De PS2 is nu misschien retro, maar z'n legacy zal blijven voortleven. :3 De meest iconische gamingseries zijn geboren op het platform en ik ben blij dat ik er een paar van mee heb mogen maken. Speel je je PS2 trouwens nog op een oude beeldbuis of gebruik je een beeldscherm met een converter? Ik weet dat er converters zijn zodat je via VGA kan spelen maar tegenwoordig hebben TV en monitoren alleen maar DVI of HDMI, dus dan houdt het snel op... Als je nog een oude TV hebt zou ik er in ieder geval wel zuinig op zijn ^^

Ja daar heb je wel gelijk in, als de aankoop zonder problemen verloopt heb je niet snel de neiging om een positieve review te maken. Je verwacht by default dat de transactie en bezorging goed verloopt. Op sites als Amazon zie je wel sneller dat mensen review plaatsen, zei het positief of negatief omdat ze er telkens door Amazon aan herinnerd worden na de aankoop. Bij Bol is dat niet het geval. En jij bent zo te zien ook nogal een perfectionist als het gaat om je manga; alleen de beste conditie/versie volstaat of anders niet. :p

Ah shiieeettt, Burnout 3 was echt een geweldige game. Aan dat spel en Burnout Revenge heb ik talloze uren besteed. Met name de crash mode was geniaal, nooit gedacht dat verkeerschaos veroorzaken zo verslavend kon zijn. Denk dat er menig controllers kapot zijn gegaan in de tijd dat het spel uit was lol. Heb zelf twee controllers toenertijd kapot gemaakt. Niet door ragen of iets dergelijks, maar omdat ik het zo intensief speelde haha.
De komende tijd kijk ik uit naar de nieuwe Far Cry 5 en Cyberpunk 2077, ik hou wel open world games. maar die laatste game komt waarschijnlijk pas uit in 2019, feelsbadman. De echte pareltjes laten nog even op zich wachten.
Chloe-tsundere May 25, 2017 12:47 AM
Dat lijkt zo maar de afmetingen zijn anders, de fabrikor is dieper kunnen meer figures in per shelf. Er is wel 1 shelf minder jup maar kon er meer figs in doen zonder dat het er lelijk uitzag en gezien ik vsak character displays doe.. was dit ideaal. Plus ik vind em er gewoon fancy uitzien en past bij ons interieur en de detolfs absoluut niet meer... die staan op zolder. Ik heb meeeer dan genoeg ruimte voor meer maar ik doe alsnog rustig aan :) het is vooral doos ruimte die opraakt ^^" dus dan zou ik dozen moeten weggooien van figs die ik nooit weg wil doen mja vind dat alsnog zonde >.<

Heb je niemand die een auto heeft en dagje ikea met je wilt doen? Ik deed het samen met mijn pa, heb zelf ook geen auto.
En op mp zijn er zelden mensen die het komen brengen... meestal gewoon zelf ophalen ^^"
En anders is het ook maar op hoop van zege dat ze het ook daadwerkelijk komen brengen (ik vertrouw mp niet zo :p)

Ja leek mij ook want word met de computer een label opgedrukt dus niet handmatig bijgesteld, je hebt gewoon geluk gehad wat fijn is :D datje niet eruit bent gepakt
https://m.youtube.com/watch?v=69gToA0a1iA
Filmpje ervan ;)

Grandchaos doet onder de waarde hoor alleen ze doen het niet automatisch meer ;) en bij dure items ook niet (mini dollfie louise) dus je moet echt in comments erom vragen en afwachten.. meestal krijg ik dan van at your own risk blabla just this once we will do it (mja zeggen ze altijd)
Ik weet dat nakano het sowieso altijd doet en nog paar..

Ik heb de mangas uhm ben zelf alrijd meer anime fan dus beetje biased maar de manga en anime lopen synchroon dus beiden ok

Lupin heeft mij nooit echt aangetrokken, van old skool wil ik inuyashs en slayers nog gaan kijken :)

Ja en meesten bij mij hebben iets dus ja is afwachten wat xD als meesten autistisch zijn gaat vask akward worden..

Oh ja vakantiegeld, had nog niet op mijn rekening gekeken whooo xD dat word spenden haha. Ga een cd van eternal sonata kopen plus wat H mangas (jp) en een louise tas :D
Chloe-tsundere May 24, 2017 6:57 AM
http://order.mandarake.co.jp/order/detailPage/item?itemCode=1065457249&lang=en

Is geen figure maar een knuffel xD dacht misschien vind je dat wat haha
Chloe-tsundere May 23, 2017 11:19 AM
Exact dus toen was ik er klaar mee. Als de info in dat bericht zo belangrijk was typ het dan over..

Nja qua meubels is ikea niet top ofzo maar voor display cases zijn ze goed. Ik heb detolfs nu op zolder want heb nu betere van de ikea :) fabrikör heet het in het grijs. Niet alles is knakenkwaliteit.
Ik heb ze overal en nergens maar ze staan allemaal mooi :) ik heb qua display kasten 4 stuks waarvan 2 vol ;)

Oh weet je zeker dat het sahra is? Die doen dat niet ik ben er zelfs 1x om gebanned (gelukkig op fb gevraagd ernaar enzo en unbanned en nu weet ik gewoon geen sahra spul boven 22 euro) soms dan pakt de post je er ook niet uit hoor met sal iig, ems altijd.

Ja ik weet nog niet of ik animecon doe, mijn man is nl weg... varen voor de marine dus ja :/ dan ben ik alleen met goede vriend mits hij gaat.. en ik weet niet alleen met een kerel vind ik toch soms beetje moeilijk ofzo? Ondanks dat ik wet dat hij een chille gast is en geen kwaad doet.
Abunai geen hotel dus even kijken wat we gaan doen.. we willen wel graag maar zijn luxe beesten lol

Ja exact, normaal houd ik van een goed plot maar als ik moe ben is relaxede anime prima al komen die vaak niet hoger dan een 7 hoor :) heb paar uitzonderingen omdat die gewoon wel soort van plot hebben.. of de humor echt goed is bijv..
Gj-bu en genshiken bijv.. bij genshiken zit er wel een boodschap achter :) het otaku leven enzo ^^ en GJ-bu gewoon heerlijke humor ^^ maar kijk nu hinako note dat kijk ik puur uit verveling xD haha
Haha dat had ik met fairy tail en gintama, vet lang gekeken en toen was ik er klaar mee xD en dat heb ik dus ook ik kijk het toch altijd af want je weet maar nooit.. en soms klopt dat ook ;) dus geen spijt en soms denk ik oh god tijdsverspilling

Ahh heerlijk ja op de achtergrond zit ik ook graag ik durf opzich ook wel met klanten en is ook wel leuk (tenzij je echt bij zo'n klantenservice geval zit want dat is echt alleen maar geklaag..) en telefoon haat ik en vermijd ik zoveel mogelijk

Ahh ja klinkt ook al bekend (ben jij mijn mannelijke kopie ofzo lol) ik heb hetzelfde ik wil opzich max 36 uur werken maar dan moet het super werk zijn.. en meestal is dat niet het geval.. en word ik depressief en houd ik het 3 maand vol en kap ik ermee.. ik word erg snel depressief maar op de bank blijven is ook niets.. aan de andere kant merk ik dat ik steeds meer vrede vind in gewoon het huishouden enzo.. lkkr ff wezen tuinieren bijv ^^

Ik ga er niet veel op vooruit geloof ik gezien ik niet veel uren maak en ze 50% rekenen voor mij :/ dus ik zie wel.. geld is toch wel grote motivator voor mij ^^" gezien ik werk al snel niks vind.. oh en collegas dus ik hoop echt dat ik een klik heb met 1 v/d collegas.. dat is even afwachten
Yhuuro May 21, 2017 12:56 PM
Oh wauw. Nou op zich sta ik er niet van te kijken dat dat soort donkere humor op het internet wordt gebruikt. Zou best eens kunnen zijn dat de staff van nyaa.pantsu een stelletje basement dwellers van 4chan waren die de site runnen. De meeste fansubbers hebben de beste bedoelingen maar soms kunnen er een paar (of meerdere) rotte appels tussen zitten. Aan de andere kant zit is er wel een lichtpuntje; met nyaa.si is er weer een extra mirror opgezet. :3 Als er één site neergehaald wordt zijn er genoeg back-ups van de back-ups als het ware, je kan er nooit teveel hebben. :p Ja dat heb ik de laatste tijd ook gemerkt dat de beschikbaarheid van OVA's een stuk minder heeft geworden. Of de torrents ervoor zijn dood of ze worden erg laat of slecht gesubbed. Die anime hebben een veel lagere prioriteit bij fansubbers, wat soms erg spijtig is... Met XDCC heb je dan een grotere kans dat je ze nog kan vinden.
Da's wel nice dat je GoT nog binnen hebt kunnen krijgen. Het is maar net hoe je de kijkbeleving wilt hebben, sommige torrenten oude seizoenen en kijken via hun pc, andere kijken het liever op TV via Netflix. Voor beide manieren kunnen positieve en negatieve dingen gezegd worden.

Same, ik hou het zelf ook bij 720p als ik series downloadt. Met m'n 15.6 inch scherm heb je niks aan 1080p en de filesizes worden daarnaast bizar groot. Anime als hobby is leuk, maar wanneer ik steeds meer geld uit moet gaan geven voor HDD's om m'n anime op te slaan wordt het een beetje te gek. Tenzij er ergens een HDD in de uitverkoop is. Ze worden al wel wat goedkoper nu Solid State Drives in opkomst zijn, maar toch... Voorzichtig omgaan met je geld is nooit een slecht idee hehe.
Ja zelf heb ik het op één na slechtste internet van KPN. Waar het uiteindelijk op neerkomt in het gat waar ik woon is dat ik maar 2 MB download en een schamele 200-300 KB/s upload heb. Of soms dus totaal geen upload. Ik mag echter niet klagen, kan gewoon streams kijken en gamen... Tegenwoordig doe ik meer singleplayer games en zet ik een stream aan op de achtergrond, zo wordt m'n verbinding niet teveel belast.

Funimation rips zijn best wel bagger (ik kan de typesetting en de fonts ervan niet uitstaan), gelukkig zijn ze niet zo slecht als sommige fansub pogingen, zoals de "Just according to keikaku" en de beruchte Code Geass "I will now proceed to pleasure myself with this fish" memes. Gelukkig zijn er ook uitstekende fansub groepen begrijp me niet verkeerd, wil alleen maar zeggen dat het altijd slechter kan. :p

Nou dat soort gigantische bestanden van 200+ GB daar ga ik me niet aan wagen. xD Op zulk soort momenten ben ik blij dat er streaming mogelijkheden zijn om long running anime te kunnen bekijken. Kissanime is dan een lifesaver, die heeft de grootste library met oude long running anime. Natuurlijk zijn de 480p episodes niet om over naar huis te schrijven, maar compromissen moeten zo nu en dan gemaakt worden. Series downloaden heeft z'n voordelen qua toename in kwaliteit, maar soms wordt het echt te gek met bestandsgroottes. Het grootste wat ik ooit heb gedownload was FMA:Brotherhood, dat was zo'n 50 GB en dat vond ik al meer dan genoeg voor één serie. Als je overigens ervoor kiest om al je bekeken anime op te slaan zou ik goed onderzoek doen naar wat voor HDD je aanschaft. Sommige merken/versies hebben een hogere failure rate dan anderen. Het zal je maar niet gebeuren dat je 5TB HDD vol anime het opeens begeeft. Ik weet wel dat WD Black HDD's van betere kwaliteit en betrouwbaarder zijn dan die van Toshiba bijvoorbeeld. En grotere harddisks van 4-5 TB hebben ook de neiging om sneller kapot te gaan omdat de dataopslag op de schijf veel meer geconcentreerd is vergeleken met de kleinere versies.
Ik heb de OVA nu binnen, je kunt de files verwijderen. :3 En voorlopig hoef ik even niets meer te hebben. Je hebt me met deze twee OVA's al een heel eind geholpen, dat is zeker. ^^ Als ik weer iets vind wat ik niet kan binnenkrijgen dan laat ik het weten.

Hmmm, ja dat zijn wel een aantal zaken waar je kanttekeningen bij kunt zetten wat betreft de business practices van bookdepository. Je krijgt je bestellingen dus wel binnen maar als er iets niet in orde is moet je er zelf het initiatief nemen om erachteraan te gaan. Als ze bestellingen kwijtraken en er wordt over geklaagd zeggen ze waarschijnlijk: "Fuck it! Dat boek vinden we toch nooit meer terug, stuur maar een nieuwe!" :p
Hoeveel honderdduizenden euro's aan boeken ze kwijtgeraakt zijn moet wel ongelofelijk hoog zijn want als ik user reviews lees over het bedrijf kom ik erg vaak verhalen tegen van pakketten die in de post zijn verdwenen...
Zelf heb ik een keer Wordery.com gebruikt. Zij hebben ook gratis verzendkosten, de bezorgtijden liggen tussen de 7-10 werkdagen en de prijzen zijn erg goed vergeleken met de concurrentie. Heb er zelf de NGE manga gekocht en het was allemaal heel netjes verpakt en binnen één werkdag via de Royal Mail al in huis. Dus dat kan misschien nog een alternatief zijn mocht je meer problemen ondervinden. :p Als ik je nog een advies mag geven: gebruikt NOOIT maar dan ook NOOIT bol.com bij het aanschaffen van je manga. De manier waarop ze daar met boeken omgaan is verschrikkelijk. Bij de meeste bestellingen die ik daar heb gedaan worden belabberd verpakt en hebben 9 van de 10 keer beschadigingen op de kaften of gedeukte hoekjes. Die winkel is bad news voor boekliefhebbers D:

Zijn er nog nieuwe games waar je naar uitkijkt by the way? We zijn maar een klein maandje verwijderd van de E3 en de hype begint zich alweer op te bouwen. ^^Yhuuro May 20, 2017 1:13 PM
Het is zuur maar ik kan me er opzich wel wat bij voorstellen waarom hij alles gewist heeft. Hij wou schoon schip maken er voor zorgen het hem later in z'n leven niet gaat achtervolgen. En zoals je al wel gemerkt hebt vind anime piracy hoe dan ook een manier om een oude back-up te herstellen (zei het incompleet maargoed). Op de site van Horriblesubs las ik dat er al dat een "nieuwe" versie van Nyaa online stond? :P Geef het genoeg tijd en je ziet wat er gebeurd: haal één torrentsite offline en er komen er drie voor terug. xD Hetzelfde gebeurde met ThePirateBay, werd eerst offline gehaald/geblokkeerd en kwam later weer gewoon terug. Daarnaast zijn er nog genoeg mirrorsites van te vinden.
Ik heb eens de die XDCC tutorial bekeken en het ziet er aanlokkelijk uit om te gebruiken eerlijk gezegd. Lijkt me een stuk betrouwbaarder en het is niet afhankelijk van andere gebruikers om bestanden binnen te halen. Ik vraag me dan wel af waar precies die bestanden worden opgeslagen om zo copyright wetten te omzeilen... Denk dat ik maar eens IRC moet gaan installeren hehe.

Aha dus je wordt door die extra torrents wel gemotiveerd als het ware om zo je ratio te bewaren, da's wel een goed initiatief van BakaBT. Internet zoals dat van jou heb ik helaas niet, ik moet het nog met minder doen helaas. Ik woon een beetje in the middle of nowhere, dus heb niet veel te kiezen. Soms wordt ook m'n internettoegang geweigerd als ik teveel download. Oh the struggle is real. :3

Er is niks mis met de bestanden hoor! De .mkv files hebben er overleefd en ze hebben geen artifacts of iets dergelijks tijdens het afspelen.
Ja da's shady business dat er in sommige landen geld in omgaat... Fansubbing moet gewoon een gezamelijke hobby blijven van de anime community om allerlei anime naar de westerse wereld te brengen en verder niks. Services als Crunchyroll doen al een goede poging om dit op een meer legale manier te bewerkstelligen maar hun library aan titels is nog veels te klein om het aanlokkelijk te maken. Maargoed, ze proberen het wel, en dat is een begin. Trouwens na dat laatste akkefietje met Crunchyroll dat ze hun anime stiekem in een lagere bitrate gingen encoden was best genaaid voor die betalende klanten. Zo wouden ze sneaky wat geld besparen in opslagkosten en de abonnementkosten gelijk houden. Mijn vertrouwen in hun is nu ook ver weg lol.

Meer van dat soort oude anime hebben die episodische manier van storytelling (Ranma 1/2, Urusei Yatsura..). Het mooie eraan is dat je nooit echt verloren raakt in het verhaal, dus je kan het wanneer je wilt weer oppakken als je er na een tijdje genoeg van hebt gezien. :3 Er is nog een andere OVA die ik niet kon binnenkrijgen genaamd Gosenzosama Banbanzai, maar je moet maar even kijken of je die wilt downloaden of niet. Ik wil totaal geen druk op je leggen enzo, dus. :) Kijk maar in je eigen tijd of je je eraan wilt wagen.

Bookdepository heeft vaker lagere prijzen dan de rest. Ben vaak een beetje achterdochtig van waarom dat is... Soms zijn dingen te mooi om waar te zijn lol. Ik weet wel dat bookdepository je geen tracking-code geeft bij je bestelling. Dus als je bestelling kwijtraakt ben je genaaid D: Heb jij ooit problemen gehad met bestellingen bij hun? Zelf speel ik graag safe en haal ik m'n manga bij Archonia, dan geef ik maar iets meer uit door die extra vijf euro verzendkosten. :P Als je later misschien nog meer One Piece manga gaat aanschaffen zijn de 3 in 1 volumes een zeer goede deal by the way. Er zijn al miljoenen exemplaren van de manga gedrukt, dus om oudere volumes te vinden moet je geen problemen hebben denk ik.
Yhuuro May 20, 2017 9:08 AM
Blijkbaar was het zo dat de eigenaar van Nyaa opeens opgeschrikt werd door allerlei nieuwe Europese wetten waardoor hij gemakkelijker daadwerkelijk vervolgd kon worden voor grootschalige copyright infringement. Toen heeft ie in alle paniek de hele site offline gehaald en de database gewist en daardoor zijn al die torrentfiles nu verdwenen. Het enige wat nu nog overgebleven is zijn de oude torrent file database van BakaBT en al die onbetrouwbare magnet links. Had toevallig nog wel een Russische torrent site gevonden die wat meer recentere anime heeft maar wel goed geseed wordt en gewoon free-leech is. Dus dat was wel een meevallertje. :3 Hmm met XDCC heb ik zelf niet veel ervaring, moet dat is verder uitpluizen. Ik had al wel gemerkt met de series die ik tot nu toe binnen heb kunnen krijgen dat ik bij geen enkele data upload... Nogal vreemd. Waarschijnlijk zal ik met mijn internet niet snel een account binnen kunnen slepen omdat m'n uploadsnelheid te slecht is. xD En ja downloaden met mate he, niet te hard van stapel lopen lol. Eist bakaBT nu dat je je ratio 1:1 houdt of zijn ze er iets soepeler in?

He dat is op zich nog niet eens zo'n slecht idee, om mega te gebruiken. Je zal inderdaad wel even wat loopholes in het systeem moeten gebruiken om niet gepakt te worden, maar als de dataoverdracht snel en discreet gebeurd is er niks aan de hand. Doet me beetje herinneren aan de tijd dat ik nog series via direct-download sites haalde. Ik kon toen bijvoorbeeld Aria the Origination niet via torrents krijgen dus toen ben ik naar zo'n crappy animesharing website gegaan om ze daar maar binnen te halen. :P Ik ben de OVA nu binnen trouwens, je kan de files verwijderen. Bedankt voor de hulp man ^^ Het is altijd zoveel fijner om oude OVA's in file-vorm te hebben in plaats van het te streamen. De encodes van die streams hebben meestal een lagere bitrate dan de source-files. Tenminste zo voelt het voor mij.

Die recaps zullen alleen maar erger worden in de anime lol. Op het moment is het in de anime zo erg dat alle intro's en recaps soms wel 6-7 minuten van de episode innemen. Maja de anime loopt al zo lang, TOEI Animation moet nu allerlei trucjes verzinnen om zo kosten te besparen en zo hun long-running anime te behouden. Nice in ieder geval dat je de manga support. Volgens mij kun je die boxsets voor een mooie prijs op de kop tikken.

Ik kan me ook wel vinden in old-school animatie, vooral uit je jaren tachtig. Ik kan me herinneren dat je bijna alle Slayers anime achter elkaar hebt gezien. Kreeg je daar niet een beetje een burnout van? Ik had het misschien wat afgewisseld met andere series of wat OVA's. Kan me voorstellen dat de humor wat vermoeiend werd na een tijdje. De eerste serie was wel hilarisch, dat moet ik wel zeggen. En inderdaad, anime zijn gewoon reclames voor de manga. Kijk maar wat de OPM anime deed voor de manga sales in het westen, die volumes stonden wekenlang op nummer 1 of grotendeels in de top 10, niet normaal. :o
Yhuuro May 19, 2017 11:16 AM
Zo, ben ik weer. Ja het is al weer een tijdje geleden. Man, ik kijk wel eens terug in m'n comment geschiedenis en sommige gesprekken kan ik me totaal niet meer herinneren. Het lijkt net of ik toen een compleet ander persoon was ofzo. :p

Ja met mij gaat het wel aardig. De Nyaa-shutdown was hier ook best wel hard aangekomen. De site was altijd zo easy om te gebruiken om episodes van current airing anime en oude anime te downloaden en nu is het van de aardbodem verdwenen... Toen dacht ik: nouja, gelukkig is er BakaBT nog! Maar nope, die is een private tracker geworden. xD Je hebt wel geluk dat je je account bij BakaBT nog hebt. Ik denk dat ze nu waarschijnlijk wel wat strenger gaan controleren of je je ratio behoudt. En ze hadden ook al zoveel inactieve accounts gedelete... Maargoed als je een goede internetverbinding hebt heb je niks om je zorgen om te maken denk ik. Maar het zijn nu even donkere tijden om een pirate te zijn in de wereld van anime. :p Nog bedankt voor het vragen in ieder geval of je series wil seeden. Ik heb nog wel een aantal series die ik wil hebben, maar sommige torrents die ik vind op de back-up sites van Nyaa komen niet van BakaBT vandaan volgens mij. Anders zit je dadelijk voor niets te seeden. Je hebt het zo te zien al moeilijk genoeg om je ratio hoog te houden. :p Ik had wel een andere OVA series genaamed Hikyou Tanken Fam die wel van BakaBT kwam, maar daarvan kon ik de magnet link niet werkend krijgen helaas, en de torrent file ervoor was ook weg. Denk dat ik die dan maar op een streaming website moet kijken ofzo. :P

Hmmm, tja als je de pacing zo vroeg in One Piece al te traag vindt, dan kan je het beste overgaan op de manga. Want het wordt er niet veel beter op naarmate te serie voortduurt haha. Zelf vond ik de pacing in het begin van de anime niet heel erg, vond het eerder juist leuker worden, omdat er zoveel tijd wordt genomen om de backstories van de crewmembers uit te werken. Zo kreeg ik in ieder geval een veel sterkere band met alle characters. Maargoed het is niet voor iedereen weggelegd. Wat je wel kan doen bijvoorbeeld is als er een groot gevecht plaatsvindt in de manga dat je dan op de One Piece Wiki opzoekt welke episodes bij dat desbetreffende chapter hoort. Zo kan je de battles wel in de anime zien, terwijl je de rest van het verhaal gewoon in manga-vorm sneller doorleest. Want naar mijn mening zitten er best wel een aantal gave geanimeerde battles in de anime. Ik noem geen spoilers natuurlijk, maar er zijn een aantal scenes om naar uit te kijken. Daarnaast heb je nog de emotionele scenes, maar daar moet je zelf maar even kijken wat je daar mee doet. Want ik geef het zelf toe: ik heb op sommige momenten echt zitten janken. xD One Piece doet op een hele mooie manier impactvolle momenten overbrengen, ondanks het feit dat het maar zo'n simpele art-style heeft.

Als je Lupin gaat kijken kun je misschien eerst The Castle of Cagliostro bekijken. De film had Miyazaki als director en geeft een beetje een eerste indruk in wat je kan verwachten. Er zitten een aantal iconische scenes in die je wel bij zullen blijven. Waar je uiteraard wel rekening mee moet houden is dat de animatie kwaliteit van de TV series heel anders zal zijn dan een anime anno 2017. Laat dat je echter niet van weerhouden om het te gaan bekijken, want in de jaren 70 en 80 waren er genoeg goudmijntjes te vinden, zoals Mirai Shounen Conan en Rose of Versailles. ^^

Zelf volg ik op het moment niet heel veel series. Van vorig seizoen moet ik Konosuba 2 en Maid Dragon nog afkijken en dit seizoen is Eromanga-sensei wel lachen opzich. Eromanga-sensei doet best wel veel moeite om geen Oreimo 2.0 te worden dus dat valt wel te waarderen. Soms zitten er wel wat creepy incest-achtige ondertonen in maar ze worden tot een minimum behouden. Wat me verder nog wel was opgevallen is dat Attack on Titan season 2 ondanks z'n immense populariteit maar 12 episodes heeft gekregen. Konden ze niet genoeg investeerders vinden om het tweede seizoen rond te krijgen ofzo? Best bizar als je er over nadenkt. Zoveel anime studios proberen safe te spelen met hun adaptations door maar 1-cour anime te maken tegenwoordig. Bijna niemand wil meer 26-episode anime maken, laat staan 36 of 48. :P

Wow ik heb een muur aan tekst geschreven zie ik wel. Kijk maar wat je ervan wilt beantwoorden. xD
Yhuuro May 19, 2017 5:18 AM
Yo ik beantwoord in de namiddag/vanavond je bericht, heb het op het moment nogal druk, dus kom later op de dag terug op je bericht, k? :P
Chloe-tsundere May 17, 2017 3:42 AM
Dat is ook de reden dat ik eruit ging.. het toppunt was dat maru mijn comments ging verwijderen maar van de "tegenpartij" niet toen was ik er klaar mee :)
Teveel ruzies en discussies dat ik er eigenlijk geen plezier meer in vond, enigste wat ik mis is de bikkeltopic lol

Ahh ok heb je al eens bij ikea gekeken? Daar heb je een detolf voor weinig :) ik heb ondertussen andere display cases gekocht :)

Ja bij biginjap en nippon-yasan plus jungle en mandarake (behalve sahra en vooraf aangeven!) word de waarde nog verlaagd :) altijd fijn ^^

Jup ken het gevoel hahah alles voor mijn waifu xD ik verkoop nu vooral al heb ik gezondigd dit jaar :p 2 nieuwe figures haha mja niet veel ofzo.. heb ook nog genoeg ruimte dus dat scheelt wel, maar wil toch niet meer dan 140 figures hebben :) en daar zit ik nog steeds niet aan

Ja maakie is een goede verkoopster en ook te vinden op cons dus scheelt verz.kosten als je er besluit heen te gaan :)

Aanraders zijn toch wel abunai en animecon , de 2 grootste. Maar kleine cons in je buurt zijn ofc ook leuk :)
Afrader: tomocon en alles wat daarmee te maken heeft, vaak slecht georganiseerd en niet veel leuks te doen..
ik weet niet of ik nog ga cosplayen.. als ik ga ga ik weer als louise.. maar heb nu geen hotel bemachtigd dus teveel gedoe.

Oh echt? Ik vind het juist relaxed na een drukke dag wat anime te kijken, vaak ecchi of SoL voor relax element :p hoef je niet alles te volgen haha
Wat voor baan heb je?

Oh leuk ja ik ga ongeveer dezelfde uren maken, heb je nog genoeg tijd om bij te komen enzo :) 25,5 uur :p
Ik word archiefmedewerker, personeelsdossiers opschonen enzo :) maar met toekomst perspectief ;)
Ah pgb heb ik gelukkig niet meer :D yippie jeej :p alleen nog jobcoach ^^ en das fijn om te horen

wenneko May 16, 2017 1:40 PM
#NeverGetCucked