Kakukaku Shikajika, Shiki no Zenjitsu Recommendations

Kakukaku Shikajika
If you liked
Kakukaku Shikajika
add
Shiki no Zenjitsu
...then you might like
Shiki no Zenjitsu
add
A warm story about growing up and relationships.
report Recommended by Aiko-Aiko