Back to sasukeskapa's Profile sasukeskapa's Profile

5 minutes ago
17 minutes ago
Friends since Sep 5, 2012 4:57 PM
18 minutes ago
Friends since 5 hours ago

3 hours ago
4 hours ago
Friends since Aug 18, 2012 3:27 PM
Today, 2:16 AM
Friends since Nov 25, 2015 10:37 AM

Yesterday, 10:35 PM
Friends since May 11, 2016 7:58 PM
Yesterday, 9:04 PM
Friends since Jan 19, 2015 7:28 PM
Yesterday, 8:55 PM
Friends since Jan 12, 2014 8:04 PM

Yesterday, 5:35 PM
Yesterday, 12:48 PM
Friends since Apr 20, 2012 3:14 PM
Dec 9, 2:34 PM
Friends since Apr 7, 2013 3:51 PM

Dec 9, 2:25 PM
Dec 9, 11:42 AM
Friends since Sep 5, 2012 4:58 PM
Dec 8, 7:05 PM

Dec 8, 3:49 PM
Friends since Jul 5, 2015 12:35 PM
Dec 8, 8:53 AM
Dec 6, 10:33 PM

Dec 6, 8:43 PM
Dec 5, 4:16 PM
Dec 2, 7:39 AM
Friends since May 2, 2012 11:52 AM

Nov 29, 9:34 PM
Friends since Mar 24, 2012 12:01 PM
Nov 29, 1:43 PM
Nov 20, 12:56 PM
Friends since Nov 20, 2012 6:06 PM

Nov 18, 11:10 PM
Nov 17, 2:03 AM
Nov 15, 8:14 AM

Nov 7, 3:19 AM
Friends since Jun 24, 12:12 AM
Nov 3, 4:48 PM
Friends since Apr 9, 2014 6:35 PM
Nov 3, 10:30 AM

Oct 23, 1:56 PM
Friends since Jun 26, 2012 10:03 AM
Oct 13, 12:18 AM
Sep 28, 11:57 PM
Friends since Apr 8, 2013 1:51 PM

Sep 24, 1:54 PM
Aug 23, 3:10 PM
Aug 14, 10:26 AM
Friends since Jun 5, 3:52 PM

Jul 26, 8:15 PM
Friends since Sep 21, 2012 11:45 AM
Jun 27, 6:40 PM
May 28, 6:25 PM
Friends since Feb 7, 2014 3:34 PM

Jun 29, 2016 3:10 AM
Friends since May 1, 2012 8:37 AM
Jun 26, 2016 11:47 AM
Friends since Mar 23, 2012 1:16 PM
Mar 23, 2016 6:52 PM

Jan 27, 2015 9:46 PM
Friends since Sep 10, 2012 5:55 PM
Dec 23, 2012 5:55 PM
Friends since Aug 15, 2012 9:49 PM
Oct 25, 2012 9:36 AM