Forum Settings
Forums
Must be a Club Member to Reply 
#1
Aug 17, 2010 7:03 AM

Offline
Joined: Mar 2009
Posts: 1133
You can order member cards now *yeah*


>>>> ENGLISH <<<<

RULES
> If you don't observe the rules, I will deny your requests.
> You can only request ONE time.
> Your number is the number of previous poster + 1 (you don't have random numbers).
> You should post question or concern on my profil (not in this thread)
> When you get your member cards, save and rehost them. I will kill your member cards in one week.
> Request format:
Name
Template
Number

Request example:
Name: troll
Template: hanoi1, saigon2
Number: 2


HOW MANY CARDS CAN YOU REQUEST
> You can request up to 2 cards
> Admin and club creator can have all of them
> Club officers can request up to 4 cards


Do you've question or concers, feel free to tell on my PROFIL.


Feel free to request ;)
>>>> Tiếng Việt <<<<<

quy tắc

> Nếu các bạn không theo quy tắc, tôi sẽ không làm TTV của bạn.
> Bạn thể đặc hàng một lần.
> Số của bạn là số lượng người đăng trước đó 1 (bạn không có số ngẫu nhiên).
> Bạn nên post câu hỏi hoặc mối quan tâm về profil của tôi (không phải trong thread này)
> Khi bạn nhận được TTV save và rehost TTV của bạn.
> Yêu cầu định dạng:
Tên
Tiêu bản
Số

> Bạn có thể đặc hàng 2 TTV.
> Admin và club creator có thể đặc hàng tất cả TTV.
> Câu lạc bộ sĩ quan có thể đặc hàng 4 TTV.TEMPLATES // TIEU BAN
RESERVED

Tên: tkizzi
Tiêu bản: ALL
Số: 1

Tên: Aki3
Tiêu bản: ?
Số: 2


You start by 3.
Modified by Nekro-Nin, Sep 15, 2010 12:08 PM
 
#2
Aug 20, 2010 6:10 AM

Offline
Joined: Aug 2009
Posts: 153
Name: Eu7
Template:Ha long, beach
Number: 3
 
#3
Aug 20, 2010 8:13 AM
Offline
Joined: Jul 2010
Posts: 1
Name: devil_king
Template:Ha noi 1, Beach
Number: 4
 
#4
Aug 20, 2010 9:28 AM

Offline
Joined: Mar 2010
Posts: 935
Name: DarkQuach
Template:Saigon 1,Tayninh
Number: 5

Cool cards due!

 
#5
Aug 20, 2010 10:21 AM

Offline
Joined: Mar 2009
Posts: 1133
- Done -
 
#6
Aug 20, 2010 7:12 PM

Offline
Joined: Oct 2009
Posts: 1566
Tên : S0ryn_cutEgirl
Tiêu bản : Hội An và Tây Ninh
Số : 6

th@nks♥
thats cool!!!!
 
#7
Aug 20, 2010 10:07 PM

Offline
Joined: Jul 2010
Posts: 50
Name: SubaruTran
Template: HN2, HCMC2
Số: 7

Btw không có Đà Nẵng à các anh 8-}
 
#8
Aug 21, 2010 1:26 AM

Offline
Joined: Apr 2009
Posts: 2354
Name: RYnky-san
Templates: Saigon 2 // Ho Chi Minh City 2 // HCM City 2 // Sài Gòn hai // Thành phố Hồ Chí Minh hai
#: 8
 
#9
Aug 21, 2010 11:52 AM

Offline
Joined: Mar 2009
Posts: 1133
- Done -

Subaru said:
Btw không có Đà Nẵng à các anh 8-}

Btw không có Hải Phòng.
 
Sep 5, 2010 10:03 AM

Offline
Joined: Jul 2009
Posts: 2
Name: PreciousThings
Template: HN1, Tay Ninh
Số: 9
Thank you very much!
Modified by PreciousThings, Sep 5, 2010 10:11 AM
 
Sep 9, 2010 10:56 PM

Offline
Joined: Jun 2010
Posts: 163
Name: Seto-kun
Template: Hanoi 2, Tayninh
Số: 10
 
Sep 12, 2010 6:03 PM

Offline
Joined: Mar 2009
Posts: 1133
- Done -
 
Sep 14, 2010 10:36 PM

Offline
Joined: Sep 2010
Posts: 65
Name: AceOfLife
No: 11
 
Sep 15, 2010 12:06 PM

Offline
Joined: Mar 2009
Posts: 1133
Name: Nekro-Nin
Template: Hue, Taynhinh, Hulong
Số: 12

*lol* I make request for my own cards xD"

- Done -
 
Dec 30, 2010 9:52 AM

Offline
Joined: Mar 2009
Posts: 1133
~ You can still request ...
 
Jun 29, 2011 9:08 AM
Offline
Joined: Jun 2011
Posts: 5
Name: leonardo1994
Template: Saigon 2 // Ho Chi Minh City 2 // HCM City 2 // Sài Gòn hai // Thành phố Hồ Chí Minh hai
Number: 13
 
Jul 31, 2011 7:13 PM
Offline
Joined: Feb 2011
Posts: 1
Tên: [W]ilson hoặc Wilsonle
Tiêu bản: saigon2, halong
Số: 14
 
Nov 27, 2011 12:49 AM
Offline
Joined: Nov 2011
Posts: 2
Name: kobuxxx
Template: Beach, HCM City 1
Number: 15
 
Top