MyAnimeList.net

Amphetamine's Anime List | Amphetamine's Manga List
Amphetamine's Profile

Amphetamine's Details
3 hours ago
Male
December 22, 1991
Malta
September 11, 2009
Member
5,194
2,438
80
104 (Find All)
Last List Updates
Fullmetal Alchemist: Brotherhood add
Completed at 64 of 64
XBlade add
Completed at 49 of 49
Zippy Ziggy add
Completed at 86 of 86

Anime Stats

Time (Days) 156.2
 
Watching 5
 
Completed 550
 
On Hold 11
 
Dropped 13
 
Plan to Watch 212
 
Total Entries 791
 

Anime compatibility with Amphetamine is:
Unknown :(
 %

Amphetamine's Random Anime

Manga Stats

Time (Days) 126.0
 
Reading 103
 
Completed 156
 
On Hold 1
 
Dropped 0
 
Plan to Read 0
 
Total Entries 260
 

Manga compatibility with Amphetamine is:
Unknown :(
 %

Amphetamine's Random Manga

About Amphetamine
I'm wicked... more than anyone else.


View Amphetamine's BlogLast Blog Entries
No blog entries found
Amphetamine's Comments
Displaying 15 of 86 Comments
Tengoku_no_Hime | 02-28-13, 8:43 PM
SO how have you been? :3

Tengoku_no_Hime | 02-28-13, 10:52 AM
Well hello there. :3

shadowken9 | 07-06-12, 6:25 AM

shadowken9 | 07-05-12, 2:38 AM
You should get one facebook lol. The guys are more active there xD. There's a group there with like 80 members xD

shadowken9 | 06-11-12, 2:37 AM
poke

billyq14 | 06-06-12, 10:36 PM
hey nice too meet you. how are you doing.

Slurpentine | 03-27-12, 11:17 PM
I forget why I posted that one D:

Slurpentine | 01-24-12, 8:23 PM
You crazy creature

RachMadness | 03-10-11, 6:06 AM
Jn listess xD, kollox inizel jew nara minfuq linternet allura tv qas adni nixalu xP... gilli rajtu meta ma jkollix xnamel jew ekk xD

Ux! =.="... vera imma xorta ikun ipakjat qas tista ticaqlaq, umbat ekk jien malajr taqbes lol.

Ahh tajjeb XD, meta kont izar xtaqt inkun nisfen fil-karnival imma wisq azina allura qatt ma thalt xP lol, so il karnival meta nitla dejjem ekk inqataw indur u naqad x3

RachMadness | 03-09-11, 12:10 PM
Lol, jien illi ma nara anime fuq italia uno zmien kien amel habta kien et jml sailor moon lol imma issu kemm illi nara fuq l-internet ma tanc adni nara fuq tv...

Le,le... shabi (jew il grup ta habibti) kollha kopji... u tista tejt, habibti u larus taha dejjem jispiccaw jigildu fuq xi haga, umbat jispiccaw jithlu shabhom fin-nofs jaraw xgara uekk umbat sakemm et jilatikaw kopja jaqbduwa kopja ohra (ta listess grupp)... mhux jatu blidejn... glied tal-kopji =.="
jien pacifista so zgur ma natix xD, pv nihu gost go post relax uekk... Havana Plush uekk ma tantc jogbuni... wisq nies =.=

Jogobni imma di sena ma kellix ma min immur xP lol...

RachMadness | 03-08-11, 12:09 PM
Ija kienu edin jergaw jamluh fuq ta taljan imma lura hafna... ax hija jhobbu u kien jarah fuq l-internet u gilli rah fuq italia uno u kien ga rom dawk li jamlu lol. Jn blament niftakara xP lol...

Lol s'issa adni qatt ma rajtu gifiri ma nistax nejd, imma ga smajta qabel li amluh ecchi izejjed =/

Jn meta nitla, shabi tista tejt kollha kopji u ejt li xi hadd minnhom ha jigildu u nispiccaw f'nofs ta triq kullhadd jindahal fuq il "glida" li jkollom (normalment jien inkun bilqeda ximkien narhom jikumidjaw wehidhom) pero pv vera gravi et ikun, so nipreferi ma murx xejn lol..

Le di sena qas tlajt x|

RachMadness | 03-07-11, 10:06 AM
Ahhhh x'nostalgia xDDD umbat ta Quasi Magia Johnny xD, dak vera kont inhobbu meta kont zajra =D... Jien liktar sigla li niftakar hi ta Rossana xD http://www.youtube.com/watch?v=oBCnRJZVWlE u ta All'arrembaggio ukoll taqsam e http://www.youtube.com/watch?v=QFsZoCleX3w&feature=related

Uxx!!! Sakem ma jinsewx jibatulek xi haga bi zball ax gratli ukol =P lol

Ecchi hafna ux? Lol... gilli rajt ecchi imma mhux mil favoriti ha nejt ekk =P lol.

Gilli nitla mhux hafna imma lol, u normalment Coconut immur =P, pero gilli thalt go pubs normali ukoll imma nibda nhoss widneja irridu jinqalaw xDD. Mhix facli ux lol, al bidu subajk qass thosom lol, imma jekk tohoda biss serjeta taqbada malajr... jn daqxejn azina alura ma ndoqiex xi hafna =P lol

oki :)

RachMadness | 03-06-11, 2:31 AM
Jien l-ktar opening li jogobni ta Kodocha xD, ta taljan sabiha wisq XD. Uzgur li rajtu Holly e Benji =D, qas naf x'jismu bil-gappanis pero =/, Milla e Shiro tiftakru?

For a change qabsu dawk finofs ux =.=".... lol

Malta aw comic store, tas-sliema vicin ta tal-Exotique... ma tantx hu organizat pero =.=, jien kont nixi min hemm umbat kelli xi najd ma tal hanut u ma bqajtx immur, jihdu seklu biex jaslu l-manga li tordna >.<, gifiri jekk tixih online tohrog ahjar =/. Min fuq l-internet pero difficli taqra, jn nispica nistordi lol, pero qas jn ma tanc inhobb naqra ta xi ageb indum hafna biex jirnexili nispica ktieb xP

=O, umbat hemm High School of the Dead smajt li simili hafna tieghu, adni qatt ma rajtu jien pero.

Ija, qatt ma smajt bih =/, ha nedjah fil pan to watch list xD

Umbat jien qatt ma stajt nistikja trance u minimal x| lol... Nirvana ghandhom diski sbieh ukoll XD, ghandi ftit diski taghhom =)... Guns and Roses, huma living legend tajbin wisq dawk... umbat is-solos epic wisq xDD

oh, jien bhalissa et nitalem indoqq il gitara imma ghadni gravi fiha xPP lol

Ija,

RachMadness | 03-06-11, 1:30 AM
Le jn malewwel kont thalt fl-istorja ta bleach, One Piece ukoll, kont sirt inhobbu hafna haba li kont narah fuq Italia Uno... is-sigla ta taljan kienet sabiha ukoll, is-sigli bit-taljan dejjem kienu jkunu sbieh tista tajt =D

Gintama u City Hunter ghandhom naqa in common, dak it-tip li ghandhom dak il-comedy umbat iqabduk it-textix f'mument serju xD. Ija f'April andu jkompli XDD... ux, u anke tkun f'burdata hazina xorta jirnexilu jdahqek XD

Gifiri qatt ma jisewgu o.O? lol
Jn it-tnejn jogbuni xD, kont rajtu Zombie Loan? Tajjeb ied ukoll XD. Blood+ kont bdejtu imma droppjajtu xi 3 darbiet ma nafx ala lol ax ogobni xP

Uh jien nahseb anke xi 5 darbiet u fumoffu vera tajjeb ied x3

Anke jien fuq musika ifisata aktar mil-anime tista tejt xD, 24/7 bl-headphones f'widneja :3... jien nisma il-kontra tiek; punk u heavy metal music, u l-aktar bands li jn ifisata huma; Bullet For My Valentine u Guns and Roses =P

RachMadness | 03-06-11, 12:35 AM
One Piece jogobni hafna ukoll, specjalment il-bidu anke Bleach kien ogobni hafna imma umbat qtajt qalbi al kollox lol. Xi kultant meta jkolli aptit nara xi episode l'hemm u l'hawn taghhom imma naf li qatt min jien ha narhom xP. Naruto qas jien ma tantx laqatni...

Ija, andikun tkun tat qalba lil main character ta Angel Heart ux? Hasra tmut T^T il Kaori vera kont inhobba >.<, specjalment meta kienet tohrog xi maltel min ma nafx fejn u sabtu fuq ras Ryo xP.

F'Gintama eda episode 96 nahseb, dak inkun ha mmut bid-dahk >w<. Hemm hafna mangas li jamlu hekk... bhal Dengeki Daisy, biex johrog chapter gdid andek xi 3 xhur =.=". Dak ukoll sabih, fil-bidu hsibt li hu bhal shojos lohra peress li kif jibda jighd "I will always protect you" imma vera mhux... Ija kien hemm live action ta Lovely Complex ukoll, imma mhux xi sabih ax rajtu =P... pero fejn live actions ohra ma kienx hazin.

Dak anything goes martial arts kellu =P, ma nafx xma vintawx bil-"martial arts" lol. Alavolja amlulu ending orginali biex jalquh xorta spicca b'open ending gifiri setaw mxew mal manga lol. Ija dak rajtu ukoll, u kont bdejt nara Vampire Knight Guilty ukoll, imma ma rajtux kollu aqqas >.<

Mecha ma tantx jien fan taghhom =P, li jogbuni Full Metal Panic, Code Geass u Eureka Seven. Gundam Wing qatt ma rajtu =/

Lol, il-belt u l-furjana mhux dejjem hekk il-ground kulhadd jajat min naha al lohra :P

X'tip ta musika thobb tisma?

Write a Comment
Help     FAQ     About     Contact     Terms     Privacy     AdChoices